Bijbelstudie Prediker dag 20

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 20. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 20.

Prediker dag 20

Dag 20: kiezen wat het beste is

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 7 vers 14 t/m 29.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Kennis is weten wat het beste is. Wijsheid is kiezen om het beste te doen.

Laten we kijken naar Prediker 7 vers 14. Wat moeten we bedenken?

 

Voorspoed is een geschenk van de Heere en Salomo roept op om blij te zijn. Maar als er tegenspoed komt, moeten we bedenken dat dit ook van de Heere komt.

God gebruikt tegenspoed in ons leven om ons te verootmoedigen en naar Hem toe te trekken.

Voorspoed is niet altijd goed en tegenspoed is niet altijd slecht. Beide kunnen zegeningen in ons leven zijn als we leren om ons over te geven aan Gods wil.

Kijk nu eens naar vers 15 t/m 18. Wat bedoelt Salomo met overdreven rechtvaardig of overdreven goddeloos?

 

Heb je weleens een overdreven rechtvaardig iemand gezien? Ze zijn lastig om in je buurt te hebben. Hun trots straalt er vanaf en hun eigengerechtigheid leidt tot hun eigen verderf.

Efeze 2 vers 8 t/m 9 vertelt ons dat we gered zijn uit genade, door geloof. Redding is een gave, geen resultaat van onze werken; zodat niemand zal roemen.

Laten we niet overdreven rechtvaardig worden, maar God vrezen en Zijn wegen volgen.

Volgens vers 19 is een wijs mens sterker dan iets anders. Dan wat?

 

Hoeveel hebben er, volgens vers 20, nog nooit gezondigd?

 

Paulus kwam tot dezelfde conclusie in Romeinen 3 vers 23:

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.

De gehele mensheid is zondig, maar God heeft ons in gerechtigheid voorzien door Zijn Zoon, Jezus Christus.

Wat is Salomo’s waarschuwing voor ons als je Prediker 7 vers 21 en 22 bekijkt?

 

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 20, Good Morning Girls

We moeten bereid zijn om te vergeven, want op een gegeven moment zullen we ook vergeving nodig hebben voor de onaardige woorden die wij over anderen hebben gesproken.

Bekijk vers 23 t/m 25. Hier zien we dat, hoewel aan Salomo grotere wijsheid gegeven was dan wie dan ook, hij zelfs nog meer wijsheid wilde. Hij blijft ernaar zoeken.

Dat brengt ons bij vers 26, waar Salomo iets vindt dat bitterder is dan de dood. Waar verwijst hij naar?

 

Salomo vergelijkt het hart van de verleidster met een vang- en sleepnet en haar handen met boeien (ketens). Deze vrouw is een val. Salomo kent deze verleiding heel goed, want hij had 1000 vrouwen en bijvrouwen. Volgens 1 Koningen 11 leidden deze vrouwen Salomo’s hart weg van de Heere en naar afgoderij toe.

Wat gebeurt er volgens het einde van vers 26 met degene die goed is voor Gods aangezicht?

 

Heb je in onze cultuur vrouwen gezien die op mannen jagen en mannen die in hun val trappen?

 

Laten we onze zonen waarschuwen om ver te blijven van zulke vrouwen. En laten we onze dochters leren om nooit te worden zoals dergelijke vrouwen.

Tot slot kijken we naar de verzen 27 t/m 29. Waarnaar had Salomo herhaaldelijk gezocht, maar het niet gevonden?

 

Een man of vrouw die de Heere behaagt, is zeldzaam. Als Salomo er vandaag naar op zoek zou gaan, zou hij dan naar jou wijzen als zijnde één onder duizend?

 

Hoe heeft God de mens gemaakt volgens vers 29 en wat heeft de mens gedaan?

 

Sinds de zondeval in de hof van Eden, heeft de mens achter zijn eigen bezigheden aangezeten en zijn eigen zondige begeerten gevolgd.

Is er een gebied in je leven waar je je verstrikt voelt door de zonde?

Laten we in gebed naar de Heere gaan, onze zonden belijden en ons bekeren van onze zonden. God zal je, door de Heilige Geest, Zijn kracht en wijsheid geven om je verlangens en gebieden van verleiding te weerstaan.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.