Bijbelstudie Prediker dag 5

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 5. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 05.

Prediker dag 05

Dag 5: laten we beginnen

Toen ik nog een klein kind was en naar mijn moeder keek tijdens haar stille tijd, zag ik dat ze haar favoriete hulpmiddel gebruikte, namelijk kleurpotloden. Mijn moeder had altijd haar Bijbel, Bijbelstudiemateriaal en een set kleurpotloden op onze keukentafel liggen. En als je vandaag haar keuken in zou lopen, zou je ze er waarschijnlijk weer vinden!

Ze onderzoekt elk woord en markeert sleutelwoorden met verschillende kleuren of symbolen. Ze nummert lijsten. Ze markeert zinnen waar de Schrift vergelijkbaar is en ze maakt duidelijk waar dingen verschillend zijn. Ze zoekt de originele definitie van Hebreeuwse en Griekse woorden op en schrijft dit in de marges. En als er iets niet zinvol lijkt of onduidelijk is, zoekt ze in haar commentaren, Bijbel woordenboeken en andere vertalingen van de Bijbel om te achterhalen wat God daar zegt. Mijn moeder werkt hard aan het begrijpen van de Schrift en ik bid dat jij eenzelfde soort inspanning in deze studie wilt stoppen.

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” 2 Timotheüs 2 vers 15

In deze studie gaan we iets met kleuren doen. Je bent vrij om je eigen Bijbelvertaling te gebruiken. In dit werkboek is gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV).

GMG kleurentabel 1 GMG kleurentabel 2


Open je Bijbel bij Prediker 1 vers 1. Markeer dit oranje.

Zoals we eerder zagen, introduceert de auteur zichzelf als de Prediker, zoon van David en koning van Jeruzalem.

Lees nu vers 2 en markeer dit blauw.

In de oorspronkelijke Hebreeuwse taal wordt voor ijdelheid het woord ‘hebel’ gebruikt, wat leegte betekent.

Wanneer we in de Schrift lezen dat Jezus de Heer der heren is of de Koning der koningen, dan toont dit de superioriteit of de grootheid van Jezus. In dit geval toont het herhalen van de term ‘ijdelheid der ijdelheden’ (HSV: een en al vluchtigheid) aan dat het leven zeer ijdel is. Het kan extreem leeg en zinloos voelen.

Lees nu Prediker 1 vers 3 en markeer dit ook blauw.

De belangrijkste zin bij het begrijpen van de tekst van Prediker is de term ‘onder de zon’, die 29 keer wordt gebruikt. Hieruit blijkt het perspectief van de auteur, als hij schrijft over zijn zoektocht naar zingeving in rijkdom, wijsheid, projecten, vrouwen, van alles… maar niet in God.

Als we ‘onder de zon’ zoeken naar zingeving, dan is het enige wat we vinden een lege draaimolen die niet tevreden stelt. Waarom? Omdat we omhoog, voorbij de zon, moeten kijken voor onze antwoorden.

Maar is dat niet de manier waarop we soms leven? We gaan van ding naar ding, zoekend naar de volgende regenboog, de volgende hoogte, de volgende vakantie, de volgende avond uit, de volgende dag winkelen, de volgende keer uit eten of de volgende welness-dag. We jagen liever de wind na dan onze Heiland. Maar niets ‘onder de zon’ kan onze ziel zo tevredenstellen als het kennen van en wandelen met de Koning. Met ons verstand weten we dat, maar leven we ook alsof we dit geloven?

We leven in een cultuur die niet gelooft dat mensen God nodig hebben, behalve in tijden van crisis. En zelfs dan zijn er momenten dat we God verwijten of boos op Hem zijn in plaats van onszelf voor Hem te verootmoedigen. Maar deze manier van leven leidt slechts tot meer verwarring, depressie en desillusie in dit leven ‘onder de zon’.

Laten we verder kijken. Ik ben het soort persoon die nooit vooruit spiekt om te zien hoe een verhaal zal eindigen. Ik houd ervan om te genieten van hoe de reis zich ontvouwd. Maar vandaag gaan we een uitzondering maken.

Open je Bijbel bij Prediker 12 vers 13 en 14, waar de laatste woorden van Salomo staan. Welke twee dingen concludeert Salomo in vers 13?

 

Later zullen we dieper ingaan op deze passage, maar voor nu weet je waartoe het Bijbelboek ons leidt. Hoewel onze reis door Prediker zal leiden tot een worstelen met de realiteit van het leven ‘onder de zon’, zijn we niet vertrokken zonder hoop. Prediker 12 vers 13 opent de deur naar vreugde en vrede en hoop zoals niets anders dat kan.

Laten we geen zes weken wachten met het vinden van God, maar laten we beginnen met God!

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Johannes 14 vers 6

De waarheid van Jezus’ dood aan het kruis heeft voor ons de weg vrijgemaakt om een overvloedig leven, vrij van leegte, te leven. Hij geeft ons vergeving van onze zonden, een persoonlijke relatie met Hem en de hoop op een eeuwig leven in de hemel.

reflectievraag Prediker dag 5 bijbelstudie Good Morning Girls
Als we ernaar streven om mensen te zijn die goed leven, mogen we nooit vergeten dat Jezus onze levende Bron is. Hij is ons Levende Water. We moeten dagelijks naar Hem gaan om opgefrist te worden.

Laten we deze week eindigen met gebed.

Lieve hemelse Vader,

U bent zo goed. Dank U voor het offer van Uw Zoon en de vergeving van onze zonden. Vergeef ons dat we onze hoop en vertrouwen op verkeerde dingen vestigen. Help ons om geen lege en zinloze dingen na te jagen en open onze ogen en harten om Uw Woord duidelijk te verstaan. Verander ons en maak ons meer zoals U. Mogen we vreugde en vrede vinden in Uw aanwezigheid en een leven vol betekenis voor Uw glorie.

In de krachtige Naam van Jezus bidden wij, amen.