Bijbelstudie Prediker dag 21

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 21. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 21.

Prediker dag 21

Dag 21: het is tijd om te schitteren

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 8 vers 1 t/m 9.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Op welke manier is goddelijke wijsheid aan ons uiterlijk te zien, volgens vers 1?

 

Vers 1 vertelt ons dat wijsheid het uiterlijk van ons gezicht verandert. Ons gezicht gaat schijnen!

In het Nieuwe Testament zegt Jezus in Mattheüs 5 vers 16:

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Wanneer we Gods wijsheid bezitten, stralen we Zijn licht uit. Zoals je in een kind de ouders terugziet, zo kunnen wij de relatie met onze Vader God weerspiegelen door Zijn wijsheid in ons leven ten toon te spreiden. Hierdoor geven we eer aan God met ons leven en worden we een zegen voor anderen.

Straalt jouw gezicht goddelijke wijsheid uit in je huis, op je werk, in de kerk of in je sociale kring van vrienden?

 

De tijd die we met de Heere doorbrengen, zal niet alleen invloed hebben op onze fysieke verschijning, maar ook op ons karakter, onze houding en onze dagelijkse wandel met Christus, als wij Zijn Woord gehoorzamen en delen met anderen.

Johannes 13 vers 35 zegt:

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Als ware gelovigen in Jezus Christus moeten wij Zijn liefde weerspiegelen richting een verloren en stervende wereld en Zijn licht door ons heen laten stralen. Zodat iedereen Christus in ons zal zien en ze tot onze Heere en Heiland worden aangetrokken.

Als we naar Prediker 8 vers 2 t/m 6 kijken, lezen we dat Salomo een wijs mens adviseert om de bevelen van de koning op te volgen en zich te onderwerpen aan zijn gezag.

Salomo spreekt hier over gehoorzaamheid aan de koning. Waarom zou men zich onderwerpen aan het bevel van de koning, volgens vers 2?

 

In dit gedeelte verwijst Salomo waarschijnlijk naar een ambtenaar of iemand die de koning bedient. Deze persoon zou een eed van trouw hebben gebracht om de koning te gehoorzamen in de naam van God. Daarom dient hij het gezag van de koning te respecteren en hem te gehoorzamen, want hij heeft zijn loyaliteit beloofd.

Alle bevelhebbers en helden
en ook alle zonen van koning David
gaven de hand, als teken dat zij
onder koning Salomo trouw zouden zijn.
1 Kronieken 29 vers 24

In principe is het zo dat wanneer het volk van Israël zich onderwerpt aan hun koning en hem gehoorzaam is, ze ook God gehoorzamen.

In Prediker 8 vers 3 en 4 blijft Salomo advies geven aan degene die de koning dient. Wat leer je over het uitdagen van de autoriteit van de koning als je het niet met hem eens bent?

 

Als gevolg van deze waarheid moest je de koning verstandig benaderen, met de nodige eerbied en gehoorzaamheid, zelfs als je het niet met de koning eens was.

Daarom vermeldt Salomo in vers 3 dat je niet met haast bij de koning vandaan moet gaan of weg moet lopen. Dit zou kunnen worden beschouwd als een overtreding en een daad van ongehoorzaamheid, waarvoor de koning je kon straffen.

Dat geldt in Israël ook wanneer je de koning je rug toekeert en wegloopt van de koning die God als gezaghebbende over je heeft aangesteld.

Als we kijken naar vers 5 en 6, leren we dat timing essentieel is als we besluiten om het gezag van de koning – of iemand anders met gezag over ons – uit te dagen. Wat kent een wijs iemand in deze omstandigheden, volgens Salomo?

 

Het vergt wijsheid om te weten wat het juiste is om te doen en wat het juiste moment daarvoor is.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 21, Good Morning Girls

Vragen stellen bij iemands leiderschap moet zeer zorgvuldig gebeuren, met het nodige respect. Een wijs iemand zal eerst bidden om Gods wijsheid en geduldig wachten tot God openbaart wat de beste manier van handelen is en wat het juiste moment is om actie te ondernemen.

In Prediker 8 vers 8 en 9 bespreekt Salomo de beperkingen die er zijn voor aardse heersers. Ze hebben niet alle macht en hun macht is niet zonder beperkingen. Een wijs heerser zal begrijpen dat zijn macht niet verder dan dat gaat.

Over welke twee dingen hebben heersers geen macht, volgens vers 8?

 

Niemand kan verlost worden van of ontsnappen aan de gevolgen van je eigen boosheid, zelfs de koning niet. God is de uiteindelijke rechter en Hij houdt iedereen verantwoordelijk.

In vers 9 concludeert Salomo dat dit zijn overdenkingen zijn als hij zijn verstand toepast op wat er gedaan is ‘onder de zon’ en als hij zag hoe heersers degenen kwetsen waarover ze regeren.

 

Hoe reageert Petrus op de regering, volgens Handelingen 5 vers 29?

 

We kunnen in ons leven onrechtvaardigheid meemaken. Mogen we dan met vreugde reageren en God vertrouwen in deze moeilijke periodes. Laten we afsluiten in gebed en God vragen om ons de wijsheid te geven en kracht voor vandaag.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.