Bijbelstudie Prediker dag 22

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 22. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 22.

Prediker dag 22

Dag 22: onze God is goed

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 8 vers 10 t/m 17. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Ben je, net als Salomo, weleens op de begrafenis geweest van iemand die niet leefde volgens de christelijke maatstaven? Wat valt Salomo volgens vers 10 op als hij getuige is van de begrafenis van de goddelozen?

 

Salomo wist dat deze goddeloze persoon de heilige plaats in en uit was gegaan. (In de Engelstalige ESV Bible staat: “they used to go in and out of the holy place”) Hij was gestorven en werd geprezen in elke stad waar hij zijn hypocrisie en slechtheid had uitgeleefd. Salomo concludeert “ook dat is vluchtig”, een damp, zinloos.

De slechte daden van de mensheid worden niet altijd snel of in hoog tempo gestraft, hetzij door ons aardse rechtssysteem of door God. Wat gebeurt er volgens vers 11 in ‘het hart van de mensenkinderen’ wanneer er niet snel gerechtigheid komt?

 

‘Mensenkinderen’ is een verwijzing naar de gevallen mensheid, degenen die Jezus Christus niet kennen als hun Heere en Heiland. Wanneer hier op aarde, ‘onder de zon’, gerechtigheid niet snel wordt uitgevoerd, zal de mens blijven zondigen omdat hij denkt dat er geen consequenties zijn. Hij gelooft dat hij weg kan komen met zijn overtredingen.

God oordeelt de mens niet altijd onmiddellijk. Waarom zou God Zijn oordeel uitstellen?

 

Onze God is niet alleen een God van gerechtigheid, maar Hij is ook een God van genade, barmhartigheid en geduld. Hij geeft de mensen tijd om zich te bekeren van hun zonden en zich tot Hem te wenden.

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen,
maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” Johannes 3 vers 17

Echter, als een mens doorgaat met slechte daden en zich niet bekeert, zal hij worden geconfronteerd met de onvermijdelijke laatste dag van het oordeel, als hij voor de Heere zal staan en rekenschap moet afleggen van elke slechte daad die hij heeft begaan.

Zal de goddeloze mens ontsnappen aan het oordeel, volgens Romeinen 14 vers 10 t/m 12?

 

Lees weer verder in Prediker 8. Vers 12 en 13 vergelijken de “goddeloze” met “hen die God vrezen”. Ook al weet Salomo dat een zondaar 100 keer kwaad kan doen en toch een lang leven hebben, toch weet en gelooft hij in iets vanwege Zijn geloof in God. Wat is dat?

 

Wat betekent ‘God vrezen’ en ‘vrezen voor Gods aangezicht’?

 

We behoren een besef of Godsbewustzijn te hebben, dat we altijd in de tegenwoordigheid zijn van een heilig God Die alomtegenwoordig, alwetend en almachtig is. Salomo wist dat het uiteindelijk “goed zal gaan” met degen die leven en wandelen voor God in dagelijkse gehoorzaamheid, omdat ze de Heere vrezen.

“Maar de goddeloze zal het niet goed gaan” omdat ze God niet vrezen. Ze leven hun leven niet alsof ze dagelijks in de tegenwoordigheid zijn van de Heere. Ze hebben geen besef of bewustzijn van die waarheid. Het is beter om de Heere te vrezen en een godvruchtig leven te leven, omdat God de rechtvaardigen uiteindelijk zal belonen en de goddelozen zal oordelen.

Zoals Salomo aanduidt in Prediker 8 vers 14 is er onrecht in de wereld waarin we leven. En Salomo definieert dit onrecht als ‘vluchtig’. Van wat constateerde Salomo dat het op de aarde plaatsvindt?

 

Salomo zag de rechtvaardigen ontvangen wat de goddelozen verdienen en hij zag de goddelozen ontvangen wat de rechtvaardigen verdienen. Kortom, het is niet altijd de beste die wint en niet altijd de slechtste die verliest. Soms krijgt de bedrieger een beter cijfer, een hebzuchtige man meer geld en misleidende politici meer macht en populariteit. Er zal onrecht in de wereld zijn totdat Jezus Christus terugkeert en Zijn Koninkrijk opricht.

Wij die rechtvaardig zijn, moeten onthouden wat onze toekomstige beloning en zegeningen zijn die God beloofd heeft aan ons die trouw dienen, vertrouwen en wandelen in vreze voor Hem. We moeten troost putten uit Zijn beloften aan ons “terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus” (Titus 2 vers 13).

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 22, Good Morning Girls

 

Salomo vertelt ons nogmaals om te genieten van de alledaagse, gewone dingen van het leven waarmee God ons zegent. Onze God is een goede God.

Tot slot ziet Salomo al het werk van God onder de zon en hij vindt het onbegrijpelijk. Het werk van God gaat menselijke wijsheid te boven. En ons vermogen om te weten, begrijpen of uit te leggen wat God doet, is beperkt. Ons beperkte vermogen moet ons nederig maken omdat we moeten accepteren dat Gods wijsheid superieur is aan de onze. Het is onmogelijk voor ieder mens – zelfs voor Salomo, de meest wijze man die ooit heeft geleefd – om het leven onder de zon te begrijpen. Laten we vandaag vertrouwen op Gods soevereiniteit.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.